Meester Panken, deel 12

Meester Peter Norbertus Panken. Wie heeft er niet van gehoord in Westerhoven en Bergeijk.  Maar wie was hij en wat heeft hij dan geschreven over Westerhoven. Ik wil jullie meenemen naar zijn verleden en een aantal stukjes schrijven hierover. Wat schreef hij en wat leren wij daaruit.

Maandag 2 dec 1878 is op de Achelse kluis ter aarde besteld het lijk van den zeer eeuw. Heer Adr. Hoefnagels, te Eindhoven 10 febr 1805 geboren. Van maart 1841 tot dec 1845 was hij uitnemend beminde pastoor te Westerhoven, gedurende welke tijd wij zeer veel, tot wederzijds genoegen, met elkander omgingen. Sinds zijn verblijf als trappist te Achel, waarbij hij in 1868 prior werd, bezocht ik hem gedurig. De laatste 4 levensjaren was hij blind en reeds lang te voren had hij een slecht gezicht. Bij grote begaafdheid paarde hij een voorbeeldige eenvoudigheid en bedaardheid.

Op zondag 17 augustus 1879 zag ik te Westerhoven de feestviering van het zestigjarig huwelijk van S. Lamm en zijne vrouw, hetwelk eigelijk 2 dagen vroeger inviel. Deze zeer zeldzame gebeurtenis deed de buren daags voor het feest vele versieringen enz. daar stellen. Men vindt de mededeling in de volgende Meij. Courant, 2 weken later een in de Prov.’s Bossche.

Op vrijdagochtend 2 jan 1880 is, nog bij duisternis, Maria Snoecx, weduwe Francis Dielissen, nadat zij een emmer water uit den put had opgehaald, mogelijk daarin gevallen en verdronken. De put bevatte water, ongeveer ter diepte als de lengte der vrouw bedroeg en bevindt zich aan de achterdeur harer woning, omtrent het midden der Erpestraat gelegen. Westerhoven stond ontsteld bij het vernemen dezer ramp. De verdronkene was ijverig en zeer braaf en laat 2 kinderen en een inwonende zuster achter. Den 5 is haar lijk begraven en de uitvaart gehouden.

Op 29 okt 1880 stierf Samuel Lamm, hier in Bergeijk geboren, sinds verscheidene jaren met zijne vrouw, de enige hervormden dezer gemeente. Hij sloot de rij der onderwijzers dier gezindte, welke er nagenoeg 2 eeuwen elkander opvolgden, toen hij in 1840 wegens langdurig schandelijk levensgedrag van dat ambt en ook als koster in de protestantse kerk te Bergeijk ontzet werd.

Vaak werd hij als uitzondering genoemd, hoe misbruik van drank bij een hogen leeftijd kunnen samen gaan. Hij is 2 nov. Op ’t kerkhof begraven. De predikant van Bergeijk hield aan zijn graf een korte toespraak, voornamelijk over zijne veel bereikte jaren en nagelaten zonen en dochters, alle volwassen.   

Op 17 mei 1881 vierde onze beminde herder J.M. van Westelaken met zijne familie alhier ter parochie zijn 25 jarig priesterschap. Reeds een maand tevoren was een commissie samengesteld tot bijeenbrengen van gelden, onder de parochianen, om hem bij die gelegenheid een waardig cadeau te vereren. Zulks is niet geschied omdat Zew. Verzocht, hiervan af te zien.

Jacques van Veldhoven