Meester Panken, deel 13

Meester Peter Norbertus Panken. Wie heeft er niet van gehoord in Westerhoven en Bergeijk.  Maar wie was hij en wat heeft hij dan geschreven over Westerhoven. Ik wil jullie meenemen naar zijn verleden en een aantal stukjes schrijven hierover. Wat schreef hij en wat leren wij daaruit.

Op 15 maart 1882 brandde op het middaguur het huisje af van W. Van der Heijden, arbeider en doodgraver, die uiterste of laatste woning van den Heuvel te Westerhoven aan de zijde naar Riethoven. Hij bewoonde het met zijn aan vallende ziekte lijdende zuster, doch beiden waren hier ook bij het ontstaan van de brand afwezig. Niets was verzekerd.

(1883) Van de dorpsgilde te Westerhoven stierf een der 2 dekens en de hoofdman slechts enige dagen na elkaar.

De eerste werd woensdag 16, de andere op 23 mei plechtig begraven. Zij waren van de oudste ingezetenen en woonden in dezelfde buurt.

(De hoofdman was zeer waarschijnlijk Theodorus Aarts, die al vanaf 1841 hoofdman was. En de deken betrof Henricus van Mol, die 1e deken was.)

De 30 en 31 juli 1883 teerde de dorpsgilde te Westerhoven. Op de eerste dag is de Hr. J. Baken, burgemeester als hoofdman gekozen en de volgende dag geïnstalleerd. Het grootste deel van de bevolking was op de been; wegens vele regendagen gaf de landbouwarbeid geen drukte.

(Het betrof Joseph Baken Lz, die in 1874 burgemeester van Westerhoven was geworden. Hij bleef burgemeester tot 1917 toen zijn zoon het van hem overnam. Mogelijk is hij toen ook gestopt als hoofdman van het gilde. In 1904 werd hij nog vermeld en in 1920 was de hoofdman Peerke Gevers.)

1884: Op 7 april heb ik met de burgemeester van Westerhoven de in vorig jaar bij “de Broeken” aangelegde gemeente weteringen bezocht. Toen is mede de Beekloop schier de gansche lengte zover hij onder dit dorp stroomt, verdiept en tot 4 meters meestal verbreed. Gezegde wetering ligt nabij die, welke 1 jaar vroeger gemaakt werd.

Maandag middag 26 mei heerste drukte te Westerhoven; want de ingelanden uit dit dorp, Riethoven en Dommelen, die grond aan de Keerschop bezitten , waren gedagvaard om op ’t raadhuis, net leden van ’t waterschapsbestuur akkoord wegens af- en doorsnijdingen van dat riviertje te treffen. Behoudens enkele uitzonderingen miste dit dan ook zijn doel niet. Sommigen uit Dommelen en Riethoven betoonden hunne ontevredenheid, te Westerhoven genodigd te zijn, alwaar bij den molen, tegenover ’t midden van het dorp dit waterschap begint en dus geen gemakkelijker punt van samenkomst te hebben gekozen.

De 29 is de verdieping en verbreding  der Keerschop van de watermolen te Westerhoven tot aan hare uitmonding in de Dommel, niet ver van den Loondermolen, bij inschrijving te Boxtel voor f. 10.999 aanbesteed.

Enige weken later is met de werkzaamheden aan de Keerschop begonnen; met een nieuwe brug daarvan te Westerhoven op maandag 11 aug.             

Jacques van Veldhoven