Meester Panken, deel 16

Meester Peter Norbertus Panken. Wie heeft er niet van gehoord in Westerhoven en Bergeijk.  Maar wie was hij en wat heeft hij dan geschreven over Westerhoven. Ik wil jullie meenemen naar zijn verleden en een aantal stukjes schrijven hierover. Wat schreef hij en wat leren wij daaruit.

Op zondag 1 maart 1885 vierde L. Kennis en zijne vrouw Wilhelmina Jansen, op het gehucht Braambosch te Westerhoven wonende, bij fraai weder, hunne gouden bruiloft.

Tijdig werd een feestcommissie benoemd, welke haar program zondags bevorens had aan de kerk doen voorlezen, want zij beoogde, om dit feest wegens de zeldzame viering, door al de buurten en straten algemeen te doen wezen, hetgeen dan ook geschied. Bij den optocht naar en uit de kerk zaten de jubilarissen in het nog getooide rijtuig van mevr. Raupp te Bergeijk, dat haar door de commissie te Westerhoven te doen einde was gevraagd en door haar was verstrekt.

Onder de hoogmis communiceerden de nog krasse jubilarissen en hunne kinderen.

De kerk was vol gelovigen, want zeer vele buiten dit dorp hebben dit feest bijgewoond. Tussen de kerk en de woning der jubilarissen stonden enige bogen en andere versieringen, terwijl de harmonie uit Waalre het feest mede opluisterde.

In de vroege avond besloot enig vuurwerk dit schoon feest, hetwelk ik ook grotendeels bijwoonde. De Meij. courant van 3 maart dezer deelt deze feestviering mede.

Op maandag 30 maart 1885 is de nieuwe kerk met toren te Westerhoven bij inschrijving besteed. De zes briefjes waren:  Gebr. Struik te Oosterwijk F 24.990; Fr. Oliefiers te Gemert F 24.840; H. Franken Bergeijk F 22.546; H Asseldonk, Helmond F 21.500; J. Bomenrij te Doornenberg (Gelderland) F 20.850; en L. Rooij, Tilburg F 20.790, dien ’t gegund is.

Een menigte ambachtslieden en nieuwsgierigen waren tegenwoordig. Ik heb ook de besteding bijgewoond. Architect is de heer Mulder te Tilburg.

Op zondag 17 jan 1886 maakte de pastoor te Westerhoven in de kerk bekend dat e.k. donderdag de nieuwe kerk betrokken zou worden, dat voor de Mis, ten 8 u. aanvangende, processie geschiedde en onder de Mis gepredikt werd.

De meubelen waren uit de oude kerk in de laatste 14 dagen, merendeels naar de nieuwe overgebracht, waar den 20. Het hoogaltaar, (hetwelk zodra de laatste keer Mis in de oude was gedaan, afgebroken is) geplaatst werd.

Dien nacht hadden timmerlieden, die de meubelverplaatsing aangenomen hadden, tot 2. ure gearbeid.

Toen 21. eerst de voorlopige wijding der kerk begon, was het ongeveer 9 ure, wanneer de Mis aanving, welke door den Ew. Pastoor opgedragen werd, met preek van 3/4 uur door den Ew. Sprangers, kapelaan op ’t Goorke te Tilburg. Na dit zeer toepasselijk sermoon las hij de Mis op ’t linker altaar. Deze 2 missen, gelijktijdig eindigende, zijn de eerste in de nieuwe kerk opgedragen.

Dewijl die ochtend de nieuwe kerk tot aan de zegening gesloten bleef en er felle koude heerste, stond de langzamerhand groter wordende volksmenigte in de verlaten of oude kerk te wachten. Daarin heerste groot lawaai enz. Vooral door spottende jongens aan op de grond staande beelden en andere voorwerpen. Buitengewoon erge koude leed ieder bezoeker dien dag in de kerk, Waarin nog ’t glas in 6 vensters ontbrak enz. De parochianen zouden liever de voltooiing der kerk en den zomer afgewacht hebben, om ze, in plaats van dezen baren winter tot de H. Dienst te bezigen.

Na de Mis zijn de oude banken die in de nieuwe kerk gesteld waren, voor 3 jaren, aan zeer hoge prijzen verpacht. Met veel verlies gaf ik bij mijn vertrek de plaats over.

Op de 25e jan 1886 werd een tweeling geboren van Arn. Dekkers alhier (Westerhoven) die echter een boerderij te Luijksgestel heeft gekocht om te bewonen. Het ene kind stierf 25 en het andere 27 en zijn op 27 en 29 begraven. Het waren de eerste lijken in de nieuwe kerk gebracht.

Zonder veel plechtigheid is de kruisweg den 24 maart in de nieuwe kerk te Westerhoven opgehangen. Den volgende dag geschiedde daarin de eerste maal de processie. Het herstelde uurwerk uit den ouden toren begon men 29. daarin (namelijk de nieuwe toren) te plaatsen, waarbij ik een groot deel daags doorbracht. Ook bij ’t schilderende kerkpilaren enz.

De volgende keer gaan we weer verder met Meester Panken.

Jacques van Veldhoven