Meester Panken, deel 20

Meester Peter Norbertus Panken. Wie heeft er niet van gehoord in Westerhoven en Bergeijk.  Maar wie was hij en wat heeft hij dan geschreven over Westerhoven. Ik wil jullie meenemen naar zijn verleden en een aantal stukjes schrijven hierover. Wat schreef hij en wat leren wij daaruit.

1887

De 13e juni is te Westerhoven ’s middags om2 ure door de leden der gilde fraai van zijn huis afgehaald en naar de gildekamer geleid Hendrik Int Ven; gekozen vaandrig dier gilde, welker leden en die aan de versiering hadden gearbeid, gul getrakteerd heeft. Die inhaling en teeren der gilde op dezen en den volgenden namiddag heb ik bijgewoond. Ook in de winter, een paar uren op een avond, wanneer de gekozen vaandrig op bier onthaalde.

Op 9 febr 1888 bracht ik den namiddag te Westerhoven door en beschouwde o.a. de standplaats der afgebroken kerk , alwaar een dubbele rei Thuijas planten, als hegge gepoot worden. Deze twee heggen staan een tiental meters van elkander. Ook aan de westkant is een dergelijke hegge gepland, zodat die plaats geheel omtuind is. Als sierplanten poot men in de binnendelen van dit plein kruisjesmast en enige andere boompjes. Aan de westkant, waar de toren heeft gestaan en in die nabijheid zijn enige reeds grote linden geplant, die tot hiertoe aan ’t kerkhof groeiden.De ingang tot de begraafplaats welke steeds aan de westzijde, naast den toren is geweest, bevindt zich nu aan den noordkant, tegenover de pastorie, tusschen 2 heggen van thuya’s en is er mede in verband of verlenging een pad, alzo van ’t noorden naar het zuiden, door ’t kerkhof gemaakt, aan welks einde een bergje tot plaatsing van een kruis opgeworpen is. Het kerkhof kan ook nog enigszins vergroot worden door bijneming van een strookje grond aan de zuidzijde waarop een deel der kerk stond en niet bij het plein begrepen is.

In de vorige maand zijn de linden bij ’t oude kerkhof en eenige kleine, dus slecht groeiende eiken daarop staande, publiek verkocht.

24 juni 1888. Te Westerhoven vierde, onder veel deelneming,  S.  Evers zijne 50 jarige bediening als kerkmeester. Meestal heeft hij tevens, gedurende dien tijd, de werkzaamheden als koster belangeloos bewezen.

Bij gezegd feest waren o.a. de Koristen H. Houtappels en J. Van Mierlo tegenwoordig, waarvan één in 85 en de ander in 86 hun 50 jarig zangerschap  herdacht hadden. Het kerkbestuur en de Koristen hadden Evers een geschenk verëerd.

Op 24 en 25 juli teerde ik ’s middags  te Westerhoven bij gelegenheid der jaarlijkse bijeenkomst der leden van de St Anna gilde aldaar, welke uit nagenoeg een 80 tal bestaat, behalve de vrouwen. Op de eersten dag ging ik met de burgemeester, tevens hoofdman der Gilde, naar de wetering der gemeente op 1/4 uur afstand. Bij ons bevond zich nog een lid, zijnde koopman in Schagen. Deze wetering beslaat thans 50 loopenden.

Opmerking: De burgemeester in 1888 was Joseph Baken Lzn. Hij was burgemeester maar ook raadslid en secretaris. En dus ook nog hoofdman der gilde. Een actieve man. Zijn zoon, Johannes Adrianus Baken,  zou in 1917 hem opvolgen als burgemeester van Westerhoven.

(Vermoedelijk augustus 1888) Te Riethoven getoefd hebbende stapte ik om beteren weg naar het dorp Westerhoven, alwaar dien namiddag op ’t gehucht Braambosch het huis van Frans Neutkens afbrandde.

De volgende keer gaan we weer verder met Meester Panken.   

Jacques van Veldhoven