Meester Panken, deel 24

Meester Peter Norbertus Panken. Wie heeft er niet van gehoord in Westerhoven en Bergeijk.  Maar wie was hij en wat heeft hij dan geschreven over Westerhoven. Ik wil jullie meenemen naar zijn verleden en een aantal stukjes schrijven hierover. Wat schreef hij en wat leren wij daaruit.

Den 16 in 1859 is een prachtig grafmonument boven de rustplaats van pastoor van de Westerlaken geplaatst, hetwelk ik de volgende dag heb bezichtigd.

1890

13 te Westerhoven zijnde richtte men er eene tent op bij de w. C. Schellens (tegenwoordig ’t Wapen van Westerhoven) bij gelegenheid van het te houden concours van den doelen op de Zondag.

Er waren zeer vele gezelschappen en vreemdelingen tot dit feest opgekomen: entreegeld overtrof ver de gemaakte kosten door den doelen gemaakt; de harmonie had ook ’t feest opgeluisterd.

1890

Te Westerhoven toefden we geruimen tijd in herbergen wegens de kermis. Aldaar is nog diezelfde week, vrijdag

 17 des morgens half 6 ure brand uitgebroken in het woonhuis van den landbouwer G. Peels op den Heuvel langs het Keulse pad. Hij kon zich nauwelijks met zijne vrouw redden. De geheele inboedel, waaronder 4 stuks vee is verbrand. Een en ander was slechts laag verzekerd.

Te Westerhoven stierf op 1 juni 1891 mijn vriend en achterneef Norbertus van Hooff, die, alsook zijne talrijke broers en zusters, van zijne brave ouders eene christelijke opvoeding genoot. De vroomheid was hem eigen. Geen smetten kleefden hem aan. Hij werd te Duizel 26 juli 1817 geboren: zijne vrouw Elisabeth was den zuster van den burgemeester J. Baken te Westerhoven.

De Influenza

Jan. 1892

Deze gevaarlijke ziekte heerschte op erg vreeselijker wijze te Bergeijk en elders dan 2 jaren geleden. Zij bestond reeds in de 9e eeuw en woedde van de 14de, in verschillende tijden van Europa. Zwakke en oude leden worden er ’t meest door aangetast en moeten het dan grootendeels door den dood bekoopen. Kinderen en jonge lieden bleven bij deze laatste verschijning deze epidemie nagenoeg onaangetast. In de eene gemeente of landstreek verscheen zij eenige dagen of weken vroeger dan in eene andere. Ruime eene maand lang, van het laatst van december tot februari verspreidde zij angst te Bergeijk. Nadat vooral in de laatste dagen des jaars een betrekkelijk groot aantal personen bezweken waren, stierven er in de 12 eerste dagen van 1892 elf; verscheidene dagen zijn er, alleen op het Hof, twee lijken op één dag begraven: het aantal overledenen in de gansche gemeente bedroeg in januari 15.

Binnen weinige 9 dagen werden de bejaarden broeders Josephus en Nicolaas van Mierlo te Westerhoven naast elkander begraven.

Met den bemiddelden Peter Joh. Schellens te Westerhoven, den 25 jan overleden onderhield ik 51 jaren bestendige vriendschap. Niettegenstaande hij den leeftijd van 84 jaren en bijna 9 maanden mocht bereiken had hij geen gebreken des ouderdoms: hij stierf aan koorts. Zijne vrouw was ’t vorig jaar op den dag waarop hij begraven werd, overleden.

De volgende keer gaan we weer verder met Meester Panken.

Jacques van Veldhoven