Meester Panken, deel 11

Meester Peter Norbertus Panken. Wie heeft er niet van gehoord in Westerhoven en Bergeijk.  Maar wie was hij en wat heeft hij dan geschreven over Westerhoven. Ik wil jullie meenemen naar zijn verleden en een aantal stukjes schrijven hierover. Wat schreef hij en wat leren wij daaruit.

Op 29 april  (1877) is te Westerhoven, ten herberge van A. Driessen een concours met den handboog, het eerste dat immer hier heeft plaats gehad, gehouden. Er namen 18 gezelschappen, waarvan dat van Tongelre het eerstkomende was, deel. Het gezelschap Regt door Zee te Gestel won den eersten, Concordia te Waalre de 2e, de Vriendschap te Aalst den 3e, Adrianus Bruins van de Menapiers te Bergeijk den 4e, dit laatste als ereteken. Ik heb een groot deel van die dag op het feest doorgebracht en was de eerste die een toegangskaartje nam.

Op 15 juli 1877 bereikte Jacobus Verkoijen te Westerhoven geboren en woonachtig, de leeftijd van 90 jaren. Lange tijd arbeid hij des zomers als metselaar in Holland en in de overige maanden des jaars als landbouwer op zijne boerderij. Hij bezit nog een sterk gestel en alle zijnde geestvermogens.

Op de eerstgenoemde dag hield de pastoor voor de preek een toespraak wegens dit zeldzaam voorrecht, zomede de volgende ochtend op het altaar toen een mis voor de jubilaris werd opgedragen, waarin een nieuw kazuifel de eerste maal gebezigd en veel volk uit de parochie tegenwoordig was. Verkoijen in een versierd rijtuig kerkwaarts gereden zong in het begin en het eind der mis als korist mede, dit laatste deed hij 80 jaren, want zijn vader die hier 46 jaren voorzanger is geweest had zijn kinderen al vroeg de zangkunst geleerd. Sinds 1854 is hij voorzanger. Als oudsten inwoner en vooral met het oog op zijn langdurige dienst als kerkzanger hadden de buren en anderen bij zijn woning, in de dorpskom en op het oksaal doelmatige versieringen, opschriften enz aangebracht. In de Meijer. Courant van 18, Prov ’s Bossche van 21 en andere nieuwsbladen is deze feestviering medegedeeld.

Den 15e juli 1878 feliciteerde ik te Westerhoven Jacobus Verkoijen op zijn ’91 verjaardag. Hij is nog zeer gezond.

Panken gaf aan in okt 1878: 

Zondagochtend 8 dezer stierf alhier Jacobus Verkoijen in den ouderdom van 91 jaren en bijna 5 maanden, aan een beroerte of lamheid, een week daarvoor bekomen. Tot hiertoe bezat hij een zeer krachtig gestel en een goed geheugen. Ruim 38 jaren ging ik nu en dan met hem spreken. Bij zijne begrafenis en uitvaart, op 10n, droegen christen zijn lijk, toen daarmede de dorpskom genaderd was en zongen treurmuziek aan zijn graf, om hem als voorganger eer te betoonen.

Op dezelfde dag is te Knegsel Maria Neutkens begraven, die zaterdag te voren door haren broeder per kar uit Westerhoven was derwaarts gevoerd, terwijl zij een kwijnende ziekte had en er beter kon opgepast worden, doch zij stierf er reeds den volgende morgen.

Van donderdag 5 tot en met 13 dezer maand werden dagelijks te Westerhoven wegens een of ander lijk de doodsklokken geluid.

De volgende keer gaan we weer verder met Meester Panken.                   

Jacques van Veldhoven